ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Bằng cách gửi đăng ký tham gia chương trình, bạn được xem là đã chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này.

 1. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH: Chương trình “NÂNG TẦM NGUỒN NHÂN LỰC TƯƠNG LAI” của ELSA SPEAK bắt đầu từ ngày 01 tháng 03 năm 2024 đến ngày 30 tháng 09 năm 2024 (“Thời gian diễn ra chương trình”). Đây là chương trình ELSA tài trợ đến 100 tài khoản ELSA Premium miễn phí trong vòng 14 ngày dành cho doanh nghiệp tham gia chương trình.

  ELSA Speak Việt Nam (“Nhà tài trợ”) hân hạnh là nhà tài trợ chương trình “Nâng tầm nguồn nhân lực tương lai” này. Khi tham gia chương trình này, doanh nghiệp tham gia phải chấp nhận và đồng ý vô điều kiện và tuân thủ các Quy tắc chính thức này, đồng thời, các quyết định của nhà tài trợ là quyết định cuối cùng và ràng buộc trong mọi khía cạnh.

 2. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Dành cho toàn bộ đối tượng là doanh nghiệp tại Đông Nam Á, và Đài Loan có giấy phép đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của nhà nước ( “Người đăng ký”). Mỗi doanh nghiệp có thể cử một cá nhân để đề cử làm đại diện của doanh nghiệp đó (“Đại diện được đề cử”) và thay mặt doanh nghiệp mình đăng ký tham gia chương trình, nhưng không phải cho cá nhân của người này hay đại diện chính bản thân họ. Mỗi doanh nghiệp tham gia chỉ được phép có một Đại diện được đề cử. Nhà tài trợ và các chi nhánh, nhà phân phối, đại lý, đại diện bán hàng, đại lý quảng cáo và khuyến mãi tương ứng của Nhà tài trợ (“Các bên liên quan với nhau”) không được tham gia chương trình “Nâng tầm nguồn nhân lực tương lai”. Chương trình “Nâng tầm nguồn nhân lực tương lai” tuân thủ theo các quy định hiện hành của địa phương, việc tham gia đạt giải sẽ bị hủy bỏ nếu vi phạm điều cấm hoặc hạn chế bởi luật pháp.
 3. CÁCH THAM GIA:
  Doanh nghiệp đăng ký tham gia trực tiếp bằng cách điền đơn đăng ký tham gia của chương trình trên website tiếng Việt https://vn.elsaspeak.com/b2b/empower-the-workforce-vi/ hoặc website tiếng Anh https://vn.elsaspeak.com/empower-the-workforce-en/. Người đăng ký cần điền đầy đủ các thông tin để được xét duyệt là đơn vị đáp ứng đủ điều kiện tham gia chương trình. Mỗi doanh nghiệp chỉ được đăng ký tham gia một lần trong suốt chương trình. Nếu người tham gia cố ý dùng nhiều địa chỉ email, danh tính, tài khoản hoặc các hình thức khác, bao gồm các thông báo đăng ký theo dõi cuộc thi sẽ bị hủy đơn tham gia và người tham gia sẽ bị loại.

  Điều kiện để nhận giải thưởng bất kỳ trong chương trình là doanh nghiệp phải đáp ứng được các điều kiện và thể lệ tham gia chương trình để đảm bảo được xét duyệt vào các tiêu chí trao giải thưởng cho doanh nghiệp.

  Mỗi doanh nghiệp được cung cấp tối thiểu 30 tài khoản và tối đa 100 tài khoản ELSA Premium miễn phí có giá trị sử dụng trong vòng 14 ngày kể từ ngày kích hoạt. Đối với các doanh nghiệp không đạt được các cam kết nêu trên sẽ không được ưu tiên xem xét tham gia đánh giá “Doanh nghiệp xuất sắc nhất” của ELSA trong chương trình này.

 4. CHỌN DOANH NGHIỆP XUẤT SẮC NHẤT
  Doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc và đáp ứng các tiêu chí đánh giá xét duyệt “Doanh nghiệp xuất sắc nhất” trong chương trình sẽ được nhận Giải thưởng từ Ban Tổ Chức.
  • Doanh nghiệp đạt được tổng thời gian học trung bình cao nhất.
  • Doanh nghiệp có tỷ lệ nhân viên có sự tiến bộ cao nhất.
 5. Người tham gia không được phép tranh chấp quyết định trao giải. Nhà tài trợ bảo toàn quyền trì hoãn thời gian trao giải tùy thuộc vào điều kiện của Nhà tài trợ.
 6. GIẢI THƯỞNG: Giải thưởng không có giá trị chuyển nhượng, quy đổi. Nếu giải thưởng trong “Nội quy chính thức” này không có sẵn hoặc không thể được trao vì bất kỳ lý do nào, Nhà tài trợ có quyền quyết định trao giải thưởng thay thế có giá trị xấp xỉ, bằng hoặc lớn hơn đại diện cho quyết định mang tính thiện chí của Nhà tài trợ. Đó là quyết định ràng buộc cuối cùng và không thể kháng cáo. Nếu giá trị thực của giải thưởng thấp hơn giá trị đã nêu, phần chênh lệch sẽ không được trả bằng tiền mặt. Nhà tài trợ sẽ không thay thế bất kỳ mục giải thưởng bị mất hay bị đánh cắp.

  Chương trình Nâng tầm nguồn nhân lực tương lai dành cho tất cả doanh nghiệp tại Đông Nam Á, và Đài Loan; giải thưởng sẽ chỉ được trao và gửi đến các đối tượng nói trên. Tất cả các loại thuế, phí và phụ thu của địa phương là trách nhiệm của người chiến thắng giải thưởng. Việc không tuân thủ các quy tắc chính thức sẽ dẫn đến việc mất giải thưởng.

 7. THÔNG BÁO GIẢI THƯỞNG
  Doanh nghiệp thắng cuộc sẽ được thông báo qua email trong khoảng 1 - 10 ngày làm việc sau khi chương trình kết thúc. Doanh nghiệp thắng cuộc sẽ xác nhận thông tin nhận giải thưởng qua email theo hướng dẫn của Nhà tài trợ trong vòng 30 ngày kể từ ngày ra thông báo. Doanh nghiệp thắng cuộc có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác cho Nhà tài trợ trong quá trình nhận giải thưởng. Nhà tài trợ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc không nhận được thông báo vì bất kỳ lý do gì, bao gồm (các) tài khoản email không hoạt động, các khó khăn kỹ thuật liên quan hoặc thất bại trong việc theo dõi bất kỳ tài khoản email nào.

  Doanh nghiệp chiến thắng, nếu không trả lời thông báo trúng thưởng hoặc thông báo bị gửi trả lại vì lỗi không thể gửi được, có thể mất cơ hội nhận giải. Doanh nghiệp chiến thắng giải thưởng có thể yêu cầu ký và gửi lại bản tuyên thệ đủ điều kiện và giải phóng trách nhiệm pháp lý, và một Thông cáo công khai. Không được phép thay thế hoặc chuyển nhượng giải thưởng trừ Nhà tài trợ.

 8. DỮ LIỆU VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA NGƯỜI THAM GIA BẢO MẬT
  Bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin cụ thể (chẳng hạn như thông tin nhận dạng hoặc thông tin liên hệ) khi bạn đăng ký hoặc tiếp tục truy cập, sử dụng hoặc tham gia Chương trình.

  Bất kỳ thông tin cá nhân nào được người tham gia cung cấp sẽ được tuân theo chính sách bảo mật của Nhà tài trợ theo tiêu chuẩn bảo mật thông tin https://vn.elsaspeak.com/terms.

  Bằng cách tham gia vào chương trình này, Người đăng ký tham gia đồng ý với việc thông tin họ gửi được nhập vào trong một cơ sở dữ liệu mà có thể được sử dụng bởi Nhà tài trợ trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào sử dụng cho trong chương trình và sau khi chương trình kết thúc bao gồm thương hiệu của doanh nghiệp (hình ảnh logo, tên thương hiệu), hình ảnh liên quan đến các cá nhân tại doanh nghiệp tham gia chương trình và hình ảnh doanh nghiệp, email (kể cả việc công khai danh sách doanh nghiệp thắng giải và tổng kết chương trình) và không giới hạn bao gồm các hoạt động có liên quan đến các bài thuyết trình, tài liệu tiếp thị, danh sách người tham gia, trang web, nghiên cứu điển hình cho hoạt động tiếp thị và các hoạt động khác có liên quan đến tiếp thị. Người đăng ký đồng ý cấp cho ELSA Corp một giấy phép không độc quyền, miễn phí bản quyền và trên toàn thế giới để hiển thị những tên và nội dung như vậy cho những mục đích nêu trên.

 9. MIỄN TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
  Nhà tài trợ và các Bên liên quan không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý, và Người tham gia chương trình miễn trừ cho Nhà tài trợ và các bên liên quan khỏi trách nhiệm đối với
  • (a) bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn đến những mất mát gián tiếp hoặc mang tính hậu quả) mà doanh nghiệp tham gia hoặc các bên khác phải chịu có liên quan đến chương trình này, bao gồm nhưng không giới hạn đến thương tích cá nhân và nghĩa vụ thuế có thể phát sinh từ việc chấp nhận bất kỳ giải thưởng nào, ngoại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý không thể loại trừ.
  • (b) mọi truy cập trái phép, hoặc trộm cắp, phá hủy hoặc thay đổi việc đăng ký tại bất kỳ thời điểm nào trong chương trình “Nâng tầm nguồn nhân lực tương lai” này;
  • (c) bất kỳ trục trặc kỹ thuật, không thực hiện được, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, xóa, thiếu thông tin trì hoãn hoặc lỗi đường truyền, bất kể nguyên nhân liên quan đến bất kỳ thiết bị, hệ thống, mạng, đường dây, vệ tinh, máy chủ, máy ảnh, máy tính hoặc các nhà cung cấp sử dụng trong mọi khía cạnh của hoạt động Nâng tầm nguồn nhân lực tương lai này;
  • (d) không thể truy cập hoặc không có sẵn dịch vụ mạng không dây, Internet hoặc trang web hoặc bất kỳ để đăng ký và tham gia chương trình;
  • (e) bất kỳ hư hỏng hoặc thiệt hại nào đối với máy tính hoặc thiết bị di động của người tham gia hoặc của người khác mà liên quan đến các nỗ lực tham gia chương trình Nâng tầm nguồn nhân lực tương lai hoặc tải xuống bất kỳ tài liệu nào từ chương trình.
 10. Nếu chương trình này thì không thể thực hiện được như kế hoạch vì bất kỳ lý do gì, bao gồm giả mạo, can thiệp trái phép, gian lận, lỗi kỹ thuật hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác vượt ngoài tầm kiểm soát của Nhà tài trợ, làm hỏng hoặc ảnh hưởng đến an ninh quản trị, sự công bằng, tính liêm chính hoặc hành xử đúng đắn của chương trình, Nhà tài trợ có toàn quyền quyết định hủy bỏ, chấm dứt, sửa đổi hoặc hoãn chương trình này.

  Chương trình “Nâng tầm nguồn nhân lực tương lai” sẽ được diễn ra và công bố thông tin trực tiếp bằng kênh truyền thông chính thống của ELSA Corp thông qua các kênh truyền thông của ELSA, báo chí và các đơn vị đối tác liên quan. Người đăng ký tham gia chương trình cần đăng ký trực tiếp theo quy định của chương trình. Nhà tài trợ sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm về mặt pháp lý nào liên quan khi Người đăng ký tham dự chương trình từ một đơn vị thứ ba, không phải kênh đăng ký chính thức từ Nhà tài trợ.

  Nhà tài trợ có quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước với Người đăng ký tham gia.

  Nếu doanh nghiệp có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến điều khoản của chương trình, vui lòng liên hệ trực tiếp tại email [email protected] trong thời gian chương trình diễn ra. Trân trọng cảm ơn!