Img
GÓI 1 NĂM GIẢM 30%

Khi Nhập mã AP211Y

Img
GÓI TRỌN ĐỜI GIẢM 82%

Khi nhập mã AP21LT

Quy tắc nhấn trọng âm – bước quan trọng để phát âm chuẩn như người bản xứ

Quy tắc nhấn trọng âm – bước quan trọng để phát âm chuẩn như người bản xứ

Trong tiếng Anh giao tiếp, một điều bạn học cần lưu ý là chúng ta cần phát triển nền tảng phát âm chuẩn xác trước khi theo đuổi mục tiêu nói tiếng Anh một cách lưu loát và chuẩn bản ngữ. Đến với bài viết này, ELSA Speak sẽ mách bạn một số tips luyện nói và nhấn trọng âm “siêu tự nhiên” chẳng khác bản xứ. Khám phá ngay!

Quy tắc nhấn trọng âm trong tiếng Anh

Nhấn trọng âm để phát âm của bạn nghe Tây hơn | ELSA Speak

1. Động từ có 2 âm tiết

Đối với những động từ tiếng Anh có hai âm tiết, trọng âm thường sẽ rơi vào âm thứ hai. Vì thế, khi phát âm những động từ này, bạn nên nhấn giọng vào âm tiết thứ hai của từ đó. 

Ví dụ: record /rɪˈkɔːrd/, suggest /səˈdʒest/, suspect /səˈspekt/, permit /pɚˈmɪt/,.v.v..

Tuy nhiên, không phải mọi động từ đều nhấn vào âm tiết thứ hai. 

Vẫn có một số trường hợp ngoại lệ nhấn vào âm thứ nhất của động từ như: 

open /ˈəʊ.pən/, walking /ˈwɔː.kɪŋ/, message /ˈmes.ɪdʒ/, finish /ˈfɪn.ɪʃ/ v.v..

2. Danh từ + tính từ có 2 âm tiết

Với những danh từ hoặc tính từ có hai âm tiết, trọng âm thường có xu hướng rơi vào âm thứ nhất. Thế nên, khi phát âm những danh/tính từ này, bạn nên đọc nhấn giọng vào âm đầu tiên của những từ đó. 

Ví dụ: morning /ˈmɔː.nɪŋ/, laptop /ˈlæp.tɒp/, boring /ˈbɔː.rɪŋ/, funny /ˈfʌn.i/, paper /ˈpeɪ.pər/,.v.v..

Một số trường hợp ngoại lệ: 

alone /əˈləʊn/, aware /əˈweər/, cartoon /kɑːˈtuːn/, guitar /ɡɪˈtɑːr/.v.v..

3. Danh từ ghép

Đề cập đến danh từ ghép, trọng âm chính sẽ thường rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì vậy, khi phát âm những danh từ ghép này, bạn nên nhấn giọng vào âm tiết đầu tiên của những từ đó. 

Ví dụ: rainfall /ˈreɪn.fɔːl/, haircut /ˈheə.kʌt/, car-park /ˈkɑː ˌpɑːk/, greenhouse /ˈɡriːn.haʊs/,.v.v..

4. Các từ tận cùng là đuôi: -ic, -ics, – ian, -tion, -sion

Trong trường hợp những từ có đuôi tận cùng là -ic, -ics, -ian, -tion, -sion, trọng âm thường rơi vào âm thứ hai đếm từ âm tiết cuối cùng trở lên. Thế nên, bạn học phải hết sức lưu ý để phát âm chuẩn xác, nhất là khi bắt gặp những từ đặc biệt này. 

Ví dụ: antarctic /ænˈtɑːk.tɪk/, athletics  /æθˈlet.ɪks/, mountain /ˈmaʊn.tən/, mention /ˈmen.ʃən/, confusion /kənˈfjuː.ʒən/,.v.v..

5. Các tiền tố trong tiếng Anh (ví dụ như un-, il-, dis-, in-…)

Đối với các tiền tố hiện diện trong những từ tiếng Anh như: un-, il-, dis-, in-,.v.v.. ,sẽ không bao giờ nhấn trọng âm vào chính các âm tiết này. Tuy nhiên, khi phát âm những từ có xuất hiện những tiền tố đặc biệt như trên, bạn nên nhấn âm vào âm tiết thứ hai sau các tiền tố đó. 

Ví dụ: unseat /ʌnˈsiːt/, unilateral /ˌjuː.nɪˈlæt.ər.əl/, dissection /daɪˈsek.ʃən/, infection /ɪnˈfek.ʃən/,.v.v..

6. Các từ có hậu tố: – ee, – eer, – ese, – ique, – esque , – ain

Khi bắt gặp những hậu tố như: -ee, -eer, -ese, -ique, -esque, -ain, trọng âm thường rơi vào chính những hậu tố đó. 

Ex: beeline /ˈbiː.laɪn/, pioneer /ˌpaɪəˈnɪər/, japanese /ˌdʒæp.ənˈiːz/, unique /juːˈniːk/,  arabesque /ˌær.əˈbesk/, ingrain /ɪnˈɡreɪn/,.v.v..

Một số trường hợp phát âm ngoại lệ: pinwheel /ˈpɪn.wiːl/, keychain /ˈkiː.tʃeɪn/, liquefaction /ˌlɪk.wɪˈfæk.ʃən/,.v.v..

7. Các từ có hậu tố: – ment, – ship, – ness, – er/ or, – hood, – ing, – en, – ful, – able, – ous, – less

Đối với trường hợp khi bạn bắt gặp những từ có hậu tố như -ment, -ship, -ness, -er/or, -hood, -ing, -en, -ful, -able, -ous, -less, một điều đặc biệt là trọng âm chính của từ đó sẽ không thay đổi cho dù có thêm bất kỳ hậu tố này theo sau. 

Vì thế, khi phát âm bạn vẫn sẽ đọc nguyên phiên âm của những từ cần tìm mà không cần boăn khoăn về dấu nhấn trọng âm nhé. 

Ví dụ:

 • com’mit – com’mitment
 • ‘useful – ‘usefulness
 • re’new – re’newable
 • ‘interest – ‘interesting
 • re’lation – re’lationship
 • ‘father – ‘fatherhood

8. Các từ tận cùng – graphy, – ate, – gy, – cy, – ity, – phy, – al

Một điều lưu ý cuối cùng, với những từ tận cùng là: -graphy, -ate, -gy, -cy, -ity, -phy, -al, trọng âm thường có xu hướng rơi vào âm thứ ba đếm từ âm tiết cuối cùng trở lên. 

Do đó, khi phát âm bạn phải hết sức thận trọng để tránh nhầm lẫn việc nhấn giọng giữa những âm tiết khác nhau trong từ. 

Ví dụ: photography /fəˈtɒɡ.rə.fi/, inanimate /ɪˈnæn.ɪ.mət/, ideology /ˌaɪ.diˈɒl.ə.dʒi/, electricity /iˌlekˈtrɪs.ə.t̬i/, international  /ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl/,.v.v..

Lưu ý quy tắc phát âm tiếng Anh đối với nguyên âm và phụ âm

Quy tắc phát âm | ELSA Speak

Bạn có biết? Bảng phiên âm tiếng Anh quốc tế (IPA) có tổng cộng 44 âm, bao gồm

 • 20 nguyên âm (vowel sounds): /ʌ/, /ɑ:/, /æ/, /e/, /ə/, /ɜ:/, /ɪ/, /i:/, /ɒ/, /ɔ:/, /ʊ/, /u:/, /aɪ/, /aʊ/, /eɪ/, /oʊ/, /ɔɪ/, /eə/, /ɪə/, /ʊə/
 • 24 phụ âm (consonant sounds): /b/, /d/, /f/, /g/, /h/, /j/, /k/, /l/, /m/, /n/, /ŋ/, /p/, /r/, /s/, /ʃ/, /t/, /tʃ/, /θ/, /ð/, /v/, /w/, /z/, /ʒ/, /dʒ/

Khi phát âm tiếng Anh đối với những nguyên âm và phụ âm này, chúng ta phải lưu ý một số quy tắc sau:

 • Đối với âm môi
 • Chu môi: /∫/, /ʒ/, /dʒ/, /t∫/
 • Môi mở vừa phải (âm khó): / ɪ /, / ʊ /, / æ /
 • Môi tròn thay đổi: /u:/, / əʊ /
 • Lưỡi răng: /f/, /v/
 • Đối với âm lưỡi
 • Cong đầu lưỡi chạm nướu:  / t /, / d /, / t∫ /, / dʒ /, / η /, / l /
 • Cong đầu lưỡi chạm ngạc cứng: / ɜ: /, / r /.
 • Nâng cuống lưỡi: / ɔ: /, / ɑ: /, / u: /, / ʊ /, / k /, / g /, / η /
 • Răng lưỡi: /ð/, /θ/.
 • Đối với dây thanh
 • Rung (hữu thanh): các phụ âm, /b/, /d/, /g/, /v/, /z/, /m/, /n/, /w/, /j/, /dʒ/, /ð/, /ʒ/, /l/, / η /, /r/, / η /
 • Không rung (vô thanh): /p/, /t/, /k/, /f/, /s/, /h/, /∫/, /θ/, /t∫/

Tóm lại, việc chăm chỉ luyện đọc và phát âm tiếng Anh mỗi ngày là điều cần thiết đối với những bạn đang theo học ngôn ngữ này.

Bên cạnh đó, bạn nên chú ý những điểm khác biệt trong phát âm tiếng Anh đã được ELSA giới thiệu nhé. Bởi những cách nhấn trọng âm trên sẽ góp phần giúp khả năng tiếng Anh giao tiếp của bạn sẽ ngày một nhuần nhuyễn và thuần thục hơn đấy.

RELATED POSTS

Học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm và nhân viên văn phòng

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, tiếng Anh trong môi trường văn phòng trở nên vô cùng quan trọng. Không chỉ giúp bạn mở rộng các mối quan hệ cũng như tìm kiếm các cơ hội tốt hơn cho mình, tiếng Anh còn giúp bạn dễ dàng hòa nhập hơn trong môi trường […]

Bỏ túi ngay 8 bí kíp thần thánh giúp học tốt tiếng Anh giao tiếp

Bỏ túi ngay 8 bí kíp thần thánh giúp học tốt tiếng Anh giao tiếp

Tiếng Anh giao tiếp luôn là thử thách không nhỏ với rất nhiều người. Thậm chí có những người bỏ ra hàng chục năm vẫn không thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh. Liệu có cách để học tốt tiếng Anh giao tiếp nhanh chóng và chuẩn như người bản xứ không? Bỏ túi […]

Bỏ túi 5 cách học phát âm tiếng Anh online giúp cải thiện tiếng Anh nhanh chóng

Bỏ túi 5 cách học phát âm tiếng Anh online giúp cải thiện tiếng Anh nhanh chóng

Phát âm luôn là trở ngại không nhỏ của nhiều người khi muốn nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh. Phát âm không chuẩn không những gây trở ngại trong quá trình trao đổi mà còn có thể khiến người nghe hiểu lầm ý bạn đang muốn đề cập. Chính vì vậy, nắm vững […]