Tổng hợp các nguyên tắc về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ bạn cần biết

Tổng hợp các nguyên tắc về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ bạn cần biết

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (subject-verb agreement) luôn là thử thách không nhỏ với những người mới bắt đầu học tiếng Anh nói chung và học tiếng Anh giao tiếp nói riêng. Thậm chí kể cả khi bạn đã học nhiều năm, nhầm lẫn khi chia động từ là chuyện thường tình. Vậy làm thế nào để hạn chế những lỗi sai này trong quá trình sử dụng tiếng Anh? Ghi nhớ ngay các nguyên tắc hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong bài viết sau!

Kiểm tra phát âm với bài tập sau:

{{ sentences[sIndex].text }}
Cải thiện ngay
Click to start recording!
Recording... Click to stop!
loading

Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ là gì?

Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ là chia động từ chính phù hợp với chủ ngữ trong câu. Quy tắc: Chủ ngữ là danh từ số ít hoặc danh từ số nhiều không đếm được thì đi với động từ số ít. Chủ ngữ là danh từ số nhiều thì đi với động từ số nhiều.

Ngoài ra, sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ còn phụ thuộc vởi liên từ, đại từ hoặc cấu trúc đặc biệt trong câu. Dưới đây là các quy tắc cơ bản về sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ.

Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ

25 nguyên tắc về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Nguyên tắc 1: Nếu chủ ngữ là danh từ hoặc đại từ số ít, động từ sẽ được chia theo hình thức số ít.

Ví dụ:

My cat is very fat.

She learns very hard.

Nguyên tắc 2: Nếu chủ ngữ là danh từ hoặc đại từ số nhiều, động từ sẽ được chia theo hình thức số nhiều.

>>> Xem thêm: Kiến thức về đại từ nhân xưng trong tiếng Anh

Ví dụ:

These books belong to the public library.

We are teachers.

Nguyên tắc 3: Nếu chủ ngữ là gerund (v-ing) thì động từ sẽ được chia theo hình thức số ít.

Ví dụ: Studying online is the best choice for a busy person.

Nguyên tắc 4: Khi chủ ngữ được nối bằng or hoặc nor thì động từ sẽ được chia theo chủ ngữ gần nhất.

Ví dụ: You or I am going to win this game.

Nguyên tắc 5: khi sử dụng cấu trúc “neither…nor” hoặc “either…or” thì động từ sẽ được chia theo chủ ngữ gần nhất.

Ví dụ: Neither Anne nor her friends have seen this movie before.

nguyên tắc hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ | ELSA Speak

>>> Xem thêm: Kiến thức về từ loại trong tiếng Anh

Nguyên tắc 6: Nếu chủ ngữ sử dụng EITHER/NEITHER đi với OF thì động từ luôn được chia theo hình thức số ít.

Ví dụ: Neither of them wants to leave now.

Nguyên tắc 7: Khi chủ ngữ sử dụng cấu trúc THE NUMBER OF + N thì động từ sẽ được chia theo hình thức số ít.

Ví dụ: The number of pandas decreases every year.

Nguyên tắc 8: Khi chủ ngữ là cấu trúc A NUMBER OF +N thì động từ sẽ được chia theo hình thức số nhiều.

Ví dụ: A number of students have passed the test.

Nguyên tắc 9: Khi chủ ngữ được nối bởi các liên từ như as long as, as well as, with, together… thì động từ sẽ được chia theo chủ ngữ thứ nhất.

Ví dụ: Lan with her friends learns together every day.

Nguyên tắc 10: Nếu chủ ngữ gồm nhiều chủ thể được nối với nhau bằng liên từ AND thì động từ sẽ được chia theo hình thức số nhiều.

Ví dụ: Hoa and her family like to picnic every weekend.

Lưu ý: Trường hợp AND nối hai danh từ chỉ cùng một người, một vật hoặc một khái niệm thì động từ sẽ được chia ở hình thức số ít.

Ví dụ: Fish and chip is my favorite dish.

Mua ELSA Pro

Nguyên tắc 11: Khi chủ ngữ bắt đầu bằng đại từ bất định như everyone, everybody, everything, someone, something, somebody, each, each of, every +N thì động từ sẽ được chia ở hình thức số ít.

Ví dụ: Everyone in my class likes to travel.

Nguyên tắc 12: Nếu chủ ngữ sử dụng cấu trúc MANY + N số nhiều thì động từ chia theo hình thức số nhiều.

Ví dụ: Many students go to school by bus.

Nguyên tắc 13: Khi chủ ngữ có cấu trúc MANY + A + N số ít thì động từ sẽ ở hình thức số ít.

Ví dụ: Many a little makes a miracle.

Nguyên tắc 14: Nếu chủ ngữ sử dụng THE + ADJ để chỉ một tập thể thì động từ chia theo hình thức số nhiều.

Ví dụ: The poor are still happy though they have not much money.

Nguyên tắc 15: Một số danh từ có s ở cuối nhưng động từ theo sau vẫn được chia ở hình thức số ít:

  • Môn học: mathematics, physics, economics…
  • Môn thể thao: billiards, checkers, athletics…
  • Tên các căn bệnh: rickets, measles…

Một số danh từ đặc biệt: news, the United States,…

Ví dụ: Mathematics is the most difficult for many students.

Nguyên tắc 16: Nếu chủ ngữ là cụm từ chỉ khoảng cách, kích thước, tiền, thời gian và đo lường thì động từ sẽ được chia theo hình thức số ít.

Ví dụ: Five kilometers is the distance from my house to school.

Nguyên tắc 17: Nếu chủ ngữ có chứa phân số hoặc phần trăm thì động từ sẽ được chia theo danh từ đứng sau OF.

Ví dụ: One-third of students in my class are boys.

Nguyên tắc 18: Động từ sẽ được chia theo danh từ đứng sau các cụm từ majority of, some of, most off, all off.

Ví dụ: Most of the water on earth is in the ocean.

Nguyên tắc 19: Nếu chủ ngữ bắt đầu bằng NO hoặc NONE OF đi cùng với danh từ số ít hoặc không đếm được thì động từ sẽ được chia theo hình thức số ít.

Ví dụ: No audience leaves the theater until the performance end.

Nguyên tắc 20: Nếu sau NO hoặc NONE OF là một danh từ đếm được số nhiều thì động từ sẽ được chia ở hình thức số nhiều.

Ví dụ: None of us speak French

Nguyên tắc 21: Khi chủ ngữ là các danh từ như pants, glasses, trousers, shorts, shoes, pliers, tongs, scissors… thì động từ sẽ được chia ở hình thức số nhiều.

Ví dụ: Those trousers are too long for me.

Tuy nhiên, nếu trước các danh từ này có cụm “A pair of” thì động từ sẽ được chia ở hình thức số ít.

Nguyên tắc 22: Khi chủ ngữ có hai danh từ được nối với nhau bằng off, động từ sẽ được chia theo danh từ đứng trước.

Ví dụ: The effects of environmental pollution are very serious.

Nguyên tắc 23: Nếu chủ ngữ là tựa đề phim, bài hát… thì động từ sẽ được chia ở hình thức số ít.

Ví dụ: Anne with an E is my favorite film.

Nguyên tắc 24: Khi chủ ngữ là các từ như staff, family, team, group, crowd, congress, committee, thì động từ sẽ được chia ở hình thức số ít nếu tính chất của tập thể đó như một đơn vị.

Ví dụ: The staff of this hotel is very professional. 

Nguyên tắc 25: Nếu chủ ngữ trong câu là chủ ngữ giả thì động từ sẽ được chia theo chủ ngữ chính, thường ở hình thức số ít.

Ví dụ: It is the last word I told you.

Bài tập vận dụng subject-verb agreement

Luyện tập vận dụng sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Thực hành các bài tập sau để nắm vững nguyên tắc về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ nhé!

Bài 1: Chọn hình thức đúng của động từ

1. Annie and her brothers (is, are) at school.

2. Either my mother or my father (is, are) coming to the meeting.

3. The dog or the cats (is, are) outside.

4. Either my shoes or your coat (is, are) always on the floor.

5. George and Tamara (doesn’t, don’t) want to see that movie.

6. Benito (doesn’t, don’t) know the answer.

7. One of my sisters (is, are) going on a trip to France.

8. The man with all the birds (live, lives) on my street.

9. The movie, including all the previews, (take, takes) about two hours to watch.

10. The players, as well as the captain, (want, wants) to win.

Đáp án: 1. Are, 2. Is, 3. Are, 4. Is, 5. Don’t, 6. Doesn’t, 7. Is, 8. Lives, 9. Takes, 10. Want. 

Bài 2: Chọn câu đúng

  1. A) Every one of the shirts has a green collar.

      B) Every one of the shirts have a green collar.

2.   A) This singer, along with a few others, play the harmonica on stage.

      B) This singer, along with a few others, plays the harmonica on stage.

3.  A) Sandals and towels are essential gear for a trip to the beach.

     B) Sandals and towels is essential gear for a trip to the beach.

4.  A) The president or the vice president are speaking today.

     B) The president or the vice president is speaking today.

5.  A) Either Cassie or Marie pays the employees this afternoon.

     B) Either Cassie or Marie pay the employees this afternoon.

6. A) Either the sculpture or the paintings are in the museum today.

    B) Either the sculpture or the paintings is in the museum today.

7.  A) The coat or the hats are in that closet.

     B) The coat or the hats is in that closet.

8.  A) Neither she nor I is getting the lunch special.

     B) Neither she nor I am getting the lunch special.

     C)Neither she nor I are getting the lunch special.

9.  A) Each of the dancers twirls brilliantly.

     B) Each of the dancers twirl brilliantly.

10. A) Mustard greens are my favorite vegetable.

       B) Mustard greens is my favorite vegetable.

Đáp án: 1.A, 2.B, 3.A, 4.B, 5.A, 6.A, 7.A, 8.B, 9.A, 10.A

Có rất nhiều quy tắc cần nhớ về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Hãy luyện tập thật thường xuyên để thành thạo hơn về chủ điểm ngữ pháp quan trọng này nhé!

Ngoài ra, để nâng cao trình độ tiếng Anh một cách toàn diện, bạn hãy tải app và học cùng ELSA Speak nhé. Nhờ công nghệ A.I. tân tiếng, ELSA Speak có thể nhận diện giọng nói và sửa lỗi phát âm ngay lập tức. Bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết cách nhấn âm, nhả hơi, đặt lưỡi sao cho chuẩn nhất.

Nâng cao trình độ tiếng anh cùng app ELSA Speak

Đạc biệt, bạn sẽ được làm bài test (kiểm tra) đầu vào gồm 16 câu, hệ thống sẽ chấm điểm và chỉ ra những kỹ năng nào tốt, kỹ năng nào cần cải thiện. ELSA Speak sẽ thiết kế lộ trình học cá nhân hóa theo trình độ mỗi người.

Hiện nay, đã có 40 triệu người dùng trên thế giới, 10 triệu người dùng tại Việt Nam tin tưởng lựa chọn ELSA Speak. Còn bạn thì sao, bạn đã sẵn sàng đăng ký ELSA Pro để nói tiếng Anh chuẩn bản xứ chưa?

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
RELATED POSTS
Câu hỏi đuôi (Tag question): Công thức, cách dùng và bài tập

Câu hỏi đuôi (Tag question): Công thức, cách dùng và bài tập

Mục lục hiện 1. Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh là gì? 2. Công thức câu hỏi đuôi (Tag question) 3. Công thức câu hỏi đuôi theo từng thì trong tiếng Anh 4. Cách trả lời câu hỏi đuôi 5. Một số trường hợp câu hỏi đuôi đặc biệt 6. Câu hỏi đuôi của “Let” […]

Top app học tiếng Anh giao tiếp và từ vựng miễn phí tốt nhất

Top app học tiếng Anh giao tiếp và từ vựng miễn phí tốt nhất

Mục lục hiện 1. Ưu và nhược điểm khi sử dụng app học tiếng Anh miễn phí 2. Những ứng dụng học tiếng Anh giao tiếp miễn phí tốt nhất cho người mất gốc 3. 1. ELSA Speak – Ứng dụng học tiếng Anh hiệu quả 4. 2. Memrise 5. 3. TFlat – App học […]

Tổng hợp 55 bài tập câu điều kiện trong tiếng Anh [có đáp án chi tiết]

Tổng hợp 55 bài tập câu điều kiện trong tiếng Anh [có đáp án chi tiết]

Mục lục hiện 1. Ôn tập kiến thức câu điều kiện 2. 1. Câu điều kiện loại 1 3. 2. Câu điều kiện loại 2 4. 3. Câu điều kiện loại 3 5. Bài tập câu điều kiện loại 1, 2, 3 6. Bài tập câu điều kiện viết lại câu 7. Bài tập câu […]

ELSA Pro trọn đời
ELSA Pro trọn đời

Giá gốc: 10,995,000 VND

2,195,000 VND

Nhập mã VNAP24LT giảm thêm 350K

Mua ngay
ELSA Pro 1 năm
ELSA Pro 1 năm

Giá gốc: 1,095,000 VND

985,000 VND

Nhập mã OP30 giảm thêm 30K

Mua ngay
Giảm 83% gói ELSA Pro trọn đời
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com