Tổng hợp 55 bài tập câu điều kiện trong tiếng Anh [có đáp án chi tiết]

Tổng hợp 55 bài tập câu điều kiện trong tiếng Anh [có đáp án chi tiết]

Câu điều kiện thường dùng để diễn đạt và nhấn mạnh sự tương phản giữa 2 mệnh đề. Điểm ngữ pháp quan trọng này luôn xuất hiện trong các bài kiểm tra, bài thi TOEIC hay IELTS. Vì vậy, để chinh phục thang điểm cao nhất, bạn hãy thực hành cùng kho bài tập câu điều kiện mà ELSA Speak tổng hợp dưới đây nhé.

Ôn tập kiến thức câu điều kiện

Câu điều kiện (Conditional sentences) dùng để diễn tả một sự việc sẽ xảy ra khi một điều kiện cụ thể xảy ra.

Kiểm tra phát âm với bài tập sau:

{{ sentences[sIndex].text }}
Cải thiện ngay
Click to start recording!
Recording... Click to stop!
loading

Cấu trúc của một câu điều kiện gồm có hai mệnh đề:

Mệnh đề điều kiện (If- clause)Mệnh đề chính (main clause)
If he hadn’t studied abroad

Nếu anh ấy không đi du học
We wouldn’t have broken up.

→ Chúng tôi đã không chia tay rồi.
If I get a good score on the upcoming exam.

Nếu tôi đạt điểm cao trong kỳ thi sắp tới
My mom will reward me with a new bike.

Mẹ sẽ thưởng cho tôi một chiếc xe đạp mới.

1. Câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện loại 1 dùng để diễn tả một hành động có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Câu điều kiện loại 1Đảo ngữ câu điều kiện loại 1
Cấu trúcIf + S1 + V (s, es), 

S2 + will/may/should/can… + V-inf
Should + S1 + V-inf, 

S2 + will/may/should/can… + V-inf
Ví dụIf he’s not busy, he’ll come to pick me up.

Nếu anh ấy không bận, anh ấy sẽ đến đón tôi.
Should he not be busy, he’ll come to pick me up.

2. Câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện loại 2 dùng để diễn tả một sự việc không có thật ở hiện tại.

Câu điều kiện loại 2Đảo ngữ câu điều kiện loại 2
Cấu trúcIf + S1 + V_ed, 

S2 + would/might/could… + V-inf
Were + S1 + (to V), 

S2 + would/might/could… + V-inf
Ví dụIf I were you, I wouldn’t be so rude to her.

→ Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không thô lỗ với cô ấy như vậy.
Were I you, I wouldn’t be so rude to her.
Mua ELSA Pro

3. Câu điều kiện loại 3

Câu điều kiện loại 3 dùng để diễn tả sự việc hoặc hành động không có thật ở quá khứ. 

Câu điều kiện loại 3Đảo ngữ câu điều kiện loại 3
Cấu trúcIf + S1 + had + V3, 

S2 + would/might/could… + have + V3.
Had + S1 + V3, 

S2 + would/might/could… + have + V3.
Ví dụ If they had asked me, I could have given them some advice.

→ Nếu họ hỏi tôi, tôi đã cho họ một vài lời khuyên rồi.
Had they asked me, I could have given them some advice.

>> Xem thêm:

Bài tập câu điều kiện loại 1, 2, 3

Bài tập câu điều kiện cơ bản có đáp án

Bài tập câu điều kiện viết lại câu

1. His father often punishes him for his laziness.

2. I can’t come because I have to help my dad with something.

3. Leon often causes accidents because he drives carelessly.

4. Stop talking or you will wake the children up.

5. Mary got lost because she didn’t have a map.

6. June is so fat because she ate so many chips.

7. You’re unhealthy because you don’t do exercise.

8. He didn’t study his lessons very carefully, so he gets bad grades now.

9. Hurry up or you will be late for school.

10. I can’t apply for that job because I don’t know English.

Đáp án:

1. If he weren’t lazy, his father wouldn’t punish him.

2. I’d come if I didn’t have to help my dad with something.

3. If Mr. Leon drove carefully, he wouldn’t cause accidents.

4. If you keep talking, you will wake the children up.

5. If Mary had had a map, she wouldn’t have gotten lost.

6. If June ate fewer chips, he wouldn’t be fat.

7. If you do exercise, you will be healthy.

8. If he had studied his lessons very carefully, he would have gotten good marks now.

9. If you don’t hurry up, you will be late for school

10. If I knew English, I could have applied for that job.

Bài tập câu điều kiện trắc nghiệm

Câu hỏiĐáp án lựa chọn
1If I…………….. the competition, I…………. on a world cruise.A. win/ will go

B. won/ would go 

C. won/ would have gone 

D. will win/ go
2What would happen if you …………….. to work tomorrow?A. had gone 

B. didn’t go

C. won’t go 

D. don’t go
3Mary can help herself to the refrigerator should she………….. hungry.A. will get 

B. gets 

C. got 

D. get
4If I …………him, I would have said hello to him.A. had seen 

B. would see 

C. saw 

D. see
5If I find it, I ………you.A. had told 

B. told 

C. will tell 

D. would tell
6I………….. out if I hadn’t been so tired.A. will go 

B. went 

C. would go 

D. would have gone
7…………………….. the book been cheaper, I would have bought them all.A. had 

B. were to 

C. so that 

D. if
8If the Minister ……………. to get the necessary support, he would be forced to call a snap election.A. fails 

B. should fail 

C. had failed 

D. failed
9If I ………….. you, I wouldn’t spend the reward on things I don’t need.A. am 

B. were 

C. being 

D. was
10If I were offered the job, I think I ………. it.A. would take

B. take 

C. would have taken. 

D. will take
11You won’t pass the examination……………you study more.A. as long as 

B. if 

C. unless 

D. whether
12Please let me know as soon as possible if he ………….. to come.A. should decide 

B. decides 

C. deciding 

D. had decided
13If I had enough money, ……………………..A. I will buy that house.

B. I’d have bought that house.

C. I could buy that house.

D. I can buy that house.
14……………………. I rich, I would help you.A. were 

B. was 

C. am 

D. been  
15I didn’t listen to him and I didn’t succeed.A. if I listened to him, I would have succeeded.

B. if I had listened to him, I’d have succeeded.

C. if I had listened to him, I would succeed.

D. if I listened to him, I would succeed.

Đáp án: 

CâuLời giải chi tiết
1-ADịch: Nếu tôi chiến thắng cuộc thi, tôi sẽ đi du ngoạn thế giới.
Theo dịch nghĩa, sự việc này có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
-> Sử dụng câu điều kiện loại 1.
2-BDịch: Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không đi làm vào ngày mai.
Vì “tomorrow – ngày mai” trong câu diễn tả sự việc không có thật ở hiện tại/chưa xảy ra.
-> Sử dụng câu điều kiện loại 2.
3-DDịch: Marry có thể tự đi mình lấy đồ ăn trong tủ lạnh nếu cô ấy đói.
Theo dịch nghĩa, sự việc này có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
-> Sử dụng câu điều kiện loại 1.
4-ADịch: Nếu tôi được gặp anh ta, tôi sẽ chào anh ấy.
Vế mệnh đề chính được chia theo câu điều kiện loại 3, diễn tả sự việc không có thật ở quá khứ.
-> Mệnh đề If dùng câu điều kiện loại 3.
5-CDịch: Nếu tôi tìm thấy nó, tôi sẽ nói với bạn.
Mệnh đề if được chia ở thì hiện tại đơn, diễn tả sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
-> Mệnh đề còn lại dùng cấu trúc câu điều kiện loại 1.
6-DDịch: Tôi lẽ ra đã đi ra ngoài nếu tôi không quá mệt.
Mệnh đề If được chia theo câu điều kiện loại 3, đưa ra một giả thiết trái ngược ở quá khứ
-> Mệnh đề chính được chia theo dạng could/would/might + have +V3.
7-ADịch: Nếu cuốn sách đó rẻ hơn, tôi đã mua hết chúng.
Mệnh đề chính diễn tả giả thiết không có thật ở quá khứ.
-> Sử dụng đảo ngữ câu điều kiện loại 3.
8-DDịch: Nếu bộ trưởng không nhận được sự hỗ trợ cần thiết, ông ấy buộc phải kêu gọi một cuộc bầu cử nhanh chóng.
Mệnh đề chính được chia theo câu điều kiện loại 2, diễn tả một giả thiết không có thật ở hiện tại.
-> Mệnh đề If dùng câu điều kiện loại 2.
9-BDịch: Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không tiêu tiền thưởng vào những thứ không cần thiết.
Mệnh đề chính được theo câu điều kiện loại 2, diễn tả một sự việc không có thật ở hiện tại.
-> Mệnh đề If dùng câu điều kiện loại 2.
10-ADịch: Nếu tôi được mời làm việc, tôi nghĩ tôi sẽ nhận nó.
Mệnh đề chính trong câu chia theo câu điều kiện loại 2, diễn tả sự việc không có thật ở hiện tại.
-> Mệnh đề If dùng câu điều kiện loại 2.
11-CDịch: Bạn sẽ không đỗ kỳ thi trừ khi bạn học hành chăm chỉ.
Theo nghĩa trong câu, unless = if not (trừ khi, nếu không) nên chọn. Các từ còn lại không phù hợp nghĩa.
12-BDịch: Hãy cho tôi biết sớm nhất có thể khi anh ấy quyết định đến.
Theo nghĩa trong câu, mệnh đề chính diễn tả sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
-> Mệnh đề If chia theo câu điều kiện loại 1
13-CDịch: Nếu tôi có đủ tiền, tôi đã mua căn nhà đó
Mệnh đề If được chia theo câu điều kiện loại 2, diễn tả một giả thiết không có thật ở hiện tại.
-> Mệnh đề chính chia theo dạng would/could/should + V(nguyên mẫu)
14-ADịch: Nếu tôi giàu, tôi sẽ giúp đỡ bạn
Câu này diễn tả sự việc không có thật ở hiện tại
-> Sử dụng đảo ngữ câu điều kiện loại 2
15-BDịch: Tôi đã không nghe lời anh ấy và tôi đã không thành công
Câu thực tế ở thì quá khứ, khi viết lại thì dùng câu điều kiện loại 3

Học tiếng anh hiệu quả cùng ELSA Pro
Luyện tập theo chủ đề yêu thích và lộ trình học được cá nhân hóa giúp kỹ năng của bạn được cải thiện nhanh chóng

Bài tập chia động từ trong câu điều kiện

Bài tập câu điều kiện dạng chia động từ

1. You …… (have) no trouble at school if you had done your homework.

2. If you …… (swim) in this lake, you‘ll shiver from the cold.

3. The door will unlock if you …… (press) the green button.

4. If Mel …… (ask) her teacher, he‘d have answered her questions.

5. I …… (call) the office if I was/were you.

6. If we meet at 9:30, we …… (have) plenty of time.

7. Lisa would find the milk if she …… (look) in the fridge.

8. The zookeeper would have punished her with a fine if she …… (feed) the animals.

9. If you spoke louder, your classmates …… (understand) you.

10. If I …… (tplay) better, I might have won.

Đáp án:

1would have had6will have
2swim7looked
3press8had fed
4had asked9would understand
5would call10had played

>> Xem thêm:

Bài tập câu điều kiện nâng cao kèm đáp án chi tiết

Bài tập viết lại câu dưới dạng câu điều kiện đảo ngữ

1. If we go by train, it will be cheaper.  

2. If Lan doesn’t hurry, she will be late. 

3. If the weather is rainy, we will stay at home.

4. If I had a map, I would lend it to you.   

5. If you had told me, I could have helped you.

6. If I were your mother, I would insist you study harder.

7. If our leader calls, let me know immediately.

8. If I were a millionaire, I would buy that modern villa.

9. If you had known my boss, you would have thought he was talented.

10. If it hadn’t been for the thief, I wouldn’t have bought a new mobile phone

Bài tập câu điều kiện nâng cao dạng viết lại câu

Đáp án:

1. Should we go by train, it will be cheaper.    

2. Should Lan not hurry, she will be late.

3. Should the weather be rainy, we will stay at home.

4. Were I to have a map I would lend it to you.  

5.  Had you told me, I could have helped you.

6.  Were I your mother, I would insist you learn harder.

7. Should our leader call, let me know immediately.

8. Were I a millionaire, I would buy that modern villa.

9. Had you known my boss, you would have thought he was talented.

10. Had it not been for the thief, I wouldn’t have bought a new mobile phone.

Bài tập chia động từ trong ngoặc với câu điều kiện hỗn hợp

1. My daughter …… (play) the violin well now if in the past, she …… (practice) every day. 

2. If she …… (pay) attention to the lessons last week, she …… (do) the test now. 

3. I …… (make) pizza now if this morning we …… (buy) all the ingredients. 

4. If you …… (clean) your room this morning, it …… (be) clean now.  

5. If she …… (do) her homework last night, the teacher …… (not scold) her now. 

6. If we …… (buy) that car last month, we …… (go) to work conveniently now. 

7. His son …… (not have) sore eyes now if he …… (not play) computer games for too long this afternoon. 

8. She …… (not feel) exhausted now if she …… (not swim) for nearly 2 hours. 

9. If my daughter …… (call) her dad last night, she …… (not miss) him now. 

10. If that man …… (win) the lottery last month, …… (have) an easier life now.

>> Xem thêm:

Đáp án

1could play – had practiced6had bought – could go
2had paid – could do7wouldn’t have – hadn’t played
3could make – had bought8wouldn’t feel – hadn’t swum
4had cleaned – would be9had called – wouldn’t miss
5had done – would scold10had won – would have

Bài viết trên đã tổng hợp cấu trúc, cách dùng và bài tập câu điều kiện trong tiếng Anh. Hy vọng những kiến thức bổ ích này sẽ giúp bạn tự tin sử dụng câu điều kiện trong giao tiếp, cũng như hoàn thành tốt các bài tập ngữ pháp nhé.

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
RELATED POSTS
Top 10 app luyện phát âm tiếng Anh chuẩn nhất hiện nay

Top 10 app luyện phát âm tiếng Anh chuẩn nhất hiện nay

Mục lục hiện 1. Phần mềm luyện phát âm tiếng Anh ELSA Speak 2. Ứng dụng luyện phát âm tiếng Anh TALK IT 3. Phần mềm chỉnh phát âm tiếng Anh CoolSpeak 4. App luyện phát âm tiếng Anh miễn phí – Memrise 5. Ứng dụng dạy phát âm tiếng Anh chuẩn Pronunciation Power 6. […]

Đảo ngữ là gì? Công thức, cấu trúc và bài tập đảo ngữ trong tiếng Anh

Đảo ngữ là gì? Công thức, cấu trúc và bài tập đảo ngữ trong tiếng Anh

Mục lục hiện 1. Đảo ngữ là gì? 2. Cấu trúc câu đảo ngữ trong tiếng Anh 3. Đảo ngữ với trạng từ chỉ tần suất 4. Đảo ngữ với cấu trúc No sooner… than và Hardly… when 5. Đảo ngữ với cấu trúc Not only… but also 6. Đảo ngữ với cụm từ phủ […]

12 thì trong tiếng Anh: Công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết

12 thì trong tiếng Anh: Công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết

Mục lục hiện 1. Thì hiện tại đơn – Simple present tense 2. Khái niệm 3. Công thức 4. Cách dùng 5. Dấu hiệu nhận biết 6. Thì hiện tại tiếp diễn – Present continuous tense 7. Khái niệm 8. Cấu trúc 9. Cách dùng 10. Dấu hiệu nhận biết 11. Thì hiện tại hoàn […]

ELSA Pro trọn đời
ELSA Pro trọn đời

Giá gốc: 10,995,000 VND

2,195,000 VND

Nhập mã VNM24LT giảm thêm 350K

Mua ngay
ELSA Pro 1 năm
ELSA Pro 1 năm

Giá gốc: 1,095,000 VND

985,000 VND

Nhập mã OP30 giảm thêm 30K

Mua ngay
GIẢM 83% GÓI ELSA PRO TRỌN ĐỜI
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com